Untitled Document

 Untitled Document
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งนวัฒกรรมการควบคุม กำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย    พันธกิจ : ๑. จัดระเบียบ พัฒนา และส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ   ๒. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลให้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล   ๓. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน   ๔. กำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย   ๕. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ   ๖. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถและเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2555
[ 12-07-2013 14:42:49 ]
บัญชีรายละเอียดรถยนต์ที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.
[ 18-07-2013 22:59:56 ]
ขอแจ้งเพิ่มแบบจดทะเบียนรถยนต์_NISSAN_MARCH_เพิ่ม
[ 18-07-2013 22:55:13 ]
เรื่อง ขอรับรองเครื่องยนต์
[ 18-07-2013 23:01:40 ]
ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน
[ 18-07-2013 23:02:31 ]
ความรู้เกี่ยวกับรถ TAXI-METER
[ 18-07-2013 23:02:59 ]
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาเลขเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์E3K3Eรถจักรยานยนต์รุ่นTTX
[ 18-07-2013 23:06:38 ]
ความจุกระบอกสูบ2
[ 19-09-2012 14:19:36 ]
ความจุกระบอกสูบ1
[ 19-09-2012 14:18:51 ]
ข้อกำหนดกรมทางหลวงเกี่ยวกับน้ำหนักรถ
[ 27-08-2012 04:50:20 ]
หน้าที่: [1][2][3][4][5][6][7][8]
 
 
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768