Untitled Document

 Untitled Document
หน้าหลัก > อำนาจหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนตรวจสภาพรถ
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ การตรวจสอบรถการตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของตัวรถ และการอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชน ตลอดจนการควบคุม กำกับดูแล การต่ออายุ การยกเลิกหรือเพิกถอนการจัดตั้งสถานตรวจสภาพเอกชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 
การถ่ายทอดทิศทางองค์กร กรมการขนส่ทางบก และคำรับรองการปฏิบัติราชการ สขพ. ๕
   บุคลากรของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ ในทุกระดับและทุกคนได้รับทราบ และเข้าใจถึง ทิศทางองค์กร เช่น วิสัยทัศนค่านิยม เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระหว่าง นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้รับคำรับรอง กับ นายสมสุข ประภาสเพ็ญ รก. ผอ. สขพ. ๕ ผู้ทำคำรับรอง และให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์กร สนับสนุนเป้าหมายการให้บริการให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
 
วิสัยทัศน์
   มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางบก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมการขนส่งทางบก
ค่านิยม
  S (Service Mind) : บริการดี
  M (Morality) : มีคุณธรรม
  D (Development) : นำสู่การพัฒนา

วัฒนธรรม
  ยิ้มด้วยใจ พร้อมให้บริการ มาตรฐานเป็นเลิศ
  ฟังด้วยความคิดเห็น เน้นรับผิดชอบ ตรวจสอบได้
  เทคโนโลยีนำสมัย ก้าวไกลอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ
    ๑. จัดระเบียบ พัฒนา และส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ
   ๒. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลให้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
   ๓. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน
   ๔. กำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย
   ๕. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
   ๖. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


กลยุทธ์กรมการขนส่งทางบก
  ๑. กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาและควบคุมมาตรฐานการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
  ๒. กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาและควบคุมมาตรฐานการให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางถนนเพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการรถสาธารณะ
  ๓. กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมสร้างระบบความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
  ๔ กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนางานด้านบริการประชาชน
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768