Untitled Document


Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดคุณสมบัติด้านการลุกไหม้การลามไฟของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร พ.ศ. ๒๕๕๙
[ 13-01-2020 15:14:37 ]
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดคุณสมบัติด้านการลุกไหม้ การลามไฟของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
[ 13-01-2020 15:13:18 ]
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาด และประสิทธิภาพของวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดดสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2562
[ 13-01-2020 15:10:56 ]
คค 0418.4/ว.1094 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบแบบตัวถังรถในส่วนของที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
[ 13-01-2020 15:06:50 ]
รายชื่อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ(GPS)ที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
[ 12-01-2017 21:50:30 ]
คค ๐๔๐๘/ว๙๔/๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นำส่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๒
[ 05-04-2016 14:12:38 ]
หนังสือกรม ฯ ที่ คค ๐๔๑๕/ว.๑๐๐๕๑ ลว. ๒๔ ก.ค.๒๕๕๘ เรื่องการใช้ใบรับรองการตรวจสภาพในรูปแบบข้อมูลอิเลกทรอนิกส์
[ 28-07-2015 16:40:29 ]
หน้าที่: [1][2][3]

ประเภทรถที่อยู่ในบังคับพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

1. รถโดยสารรับจ้างทุกชนิดที่บรรทุกคนโดยสาร (แผ่นป้ายทะเบียนที่มีพื้นเป็นสีเหลือง ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ)
2.รถยนต์บรรทุกรับจ้างทุกขนาดน้ำหนัก (แผ่นป้ายทะเบียนที่มีพื้นเป็นสีเหลือง ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ)
3. รถโดยสารส่วนบุคคลที่มีนี่นั่งเกิน 12 คน  (แผ่นป้ายทะเบียนที่มีพื้นเป็นสีขาว ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ)
4. รถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม (แผ่นป้ายทะเบียนที่มีพื้นเป็นสีขาว ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ)

ในการนำรถมาตรวจสภาพเพื่อชำระภาษีประจำปีเจ้า
ของรถสามารถดำเนินการ นำรถมาตรวจสภาพก่อนได้
ตั้งแต่วันแรกของงวดภาษีจนถึงวันสุดท้ายของงวด
ภาษีนั้น เช่น
  • - รถที่สื้นอายุทะเบียนและภาษีในงวดที่ 1 หรือวันที่ 31 มีนาคม เจ้าของรถสามารถนำรถมาตรวจสภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
  • - รถที่สื้นอายุทะเบียนและภาษีในงวดที่ 2 หรือวันที่ 30 มิถุนายน เจ้าของรถสามารถนำรถมาตรวจสภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
  • - รถที่สื้นอายุทะเบียนและภาษีในงวดที่ 3 หรือวันที่ 30 กันยายน เจ้าของรถสามารถนำรถมาตรวจสภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
  • - รถที่สื้นอายุทะเบียนและภาษีในงวดที่ 4 หรือวันที่ 31 ธันวาคม เจ้าของรถสามารถนำรถมาตรวจสภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  
   โดยเจ้าของรถยังไม่จำเป็นต้องชำระภาษีในวันที่นำรถมาตรวจสภาพก็ได้ แต่ต้องชำระภายในวันที่สิ้นงวดภาษีนั้น และหากชำระหลังวันสิ้นอายุภาษีแล้ว
จะต้องชำระเงินเพิ่มตามกฎหมาย
   ใบรับรองการตรวจสภาพใช้เป็นหลักฐานในการชำระภาษีได้ ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ออกใบรับรองการผ่านการตรวจสภาพรถ
หากเกินกำหนดต้องนำรถมาตรวจสภาพใหม่
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768