Untitled Document


 Untitled Document
ลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ แบ่งออกเป็น 9 ลักษณะ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 1 รถกระบะบรรทุก
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 2 รถตู้บรรทุก
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 3 รถบรรทุกของเหลว
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 4 รถบรรทุกวัสดุอันตราย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 5 รถบรรทุกเฉพาะกิจ
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 6 รถพ่วง
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 7 รถกึ่งพ่วง
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 8 รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 9 รถลากจูง
   
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768