Untitled Document


 Untitled Document
ลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร แบ่งออกเป็น 7 มาตรฐาน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
มาตรฐาน 1 รถปรับอากาศพิเศษ
มาตรฐาน 1 ก
มาตรฐาน 1 ข
มาตรฐาน 2 รถปรับอากาศ
มาตรฐาน 2 ก
มาตรฐาน 2 ข
มาตรฐาน 2 ค
มาตรฐาน 2 ง
มาตรฐาน 2 จ
มาตรฐาน 3 รถที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ
มาตรฐาน 3 ก
มาตรฐาน 3 ข
มาตรฐาน 3 ค
มาตรฐาน 3 ง
มาตรฐาน 3 จ
มาตรฐาน 3 ฉ
มาตรฐาน 4 รถสองชั้น
มาตรฐาน 4 ก รถสองชั้นปรับอากาศ
มาตรฐาน 4 ข รถสองชั้นปรับอากาศ
มาตรฐาน 4 ค รถสองชั้นปรับอากาศ
มาตรฐาน 4 ง รถสองชั้นปรับอากาศ
มาตรฐาน 4 จ รถสองชั้นไม่มีเครื่องปรับอากาศ
มาตรฐาน 4 ฉ รถสองชั้นไม่มีเครื่องปรับอากาศ
มาตรฐาน 5 รถพ่วง
มาตรฐาน 5 ก รถพ่วงปรับอากาศ
มาตรฐาน 5 ข รถพ่วงไม่มีเครื่องปรับอากาศ
มาตรฐาน 6 รถกึ่งพ่วง
มาตรฐาน 6 ก รถกึ่งพ่วงปรับอากาศ
มาตรฐาน 6 ข รถกึ่งพ่วงไม่มีเครื่องปรับอากาศ
มาตรฐาน 7 รถโดยสารเฉพาะกิจ
มาตรฐาน 7 รถโดยสารเฉพาะกิจ
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768