Untitled Document

 Untitled Document
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งนวัฒกรรมการควบคุม กำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย    พันธกิจ : ๑. จัดระเบียบ พัฒนา และส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ   ๒. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลให้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล   ๓. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน   ๔. กำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย   ๕. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ   ๖. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
แจ้งเลขที่ใบอนุญาต สมอ. จำนวน 15 ฉบับ (เดือนธันวาคม 57)
[ 13-01-2015 13:42:19 ]
แจ้งเลขที่ใบอนุญาต สมอ. จำนวน 27 ฉบับ (เดือนพฤศจิกายน 57)
[ 13-01-2015 12:39:29 ]
บริษัท กรีนฟิวเตอร์ จำกัด ขออนุญาตใช้แผ่นโลหะติดแทนเลขตัวรถเพิ่มเติม
[ 14-11-2014 10:36:03 ]
บริษัท กรีนฟิวเตอร์ จำกัด ขออนุญาตใช้แผ่นโลหะติดแทนเลขตัวรถ
[ 03-11-2014 10:59:15 ]
แจ้งเลขที่ใบอนุญาต สมอ. จำนวน 26 ฉบับ (เดือนตุลาคม 57)
[ 27-10-2014 15:12:59 ]
แจ้งเลขที่ใบอนุญาต สมอ. จำนวน 14 ฉบับ (เดือนกันยายน 57)
[ 20-10-2014 14:05:20 ]
รถจักรยานยนต์ ชนิด BENELLI ขอใช้แผ่นโลหะติดแทนหมายเลขตัวรถ
[ 25-09-2014 09:18:52 ]
หนังสือเวียน เรื่อง แจ้งข้อมูลหมายเลขเครื่องยนต์ของรถยนต์ ชนิด FORD รุ่น Eco Sport
[ 24-09-2014 15:36:43 ]
แจ้งเลขที่ใบอนุญาต สมอ. จำนวน 43 ฉบับ (เดือนสิงหาคม 57)
[ 05-09-2014 12:04:00 ]
หนังสือเวียน เรื่อง การอนุญาตตรวจสภาพรถในเขตจังหวัดอื่นสำหรับรถของส่วนราชการ
[ 05-09-2014 09:44:12 ]
หน้าที่: [1][2][3][4][5][6][7][8]
 
 
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768