Untitled Document

 Untitled Document
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งนวัฒกรรมการควบคุม กำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย    พันธกิจ : ๑. จัดระเบียบ พัฒนา และส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ   ๒. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลให้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล   ๓. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน   ๔. กำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย   ๕. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ   ๖. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
ข้อมูลรถ joylong
[ 28-05-2015 08:53:19 ]
ข้อมูลรถ toyota commuter
[ 28-05-2015 08:51:39 ]
คู่มือประชาชนฉบับล่าสุด
[ 15-05-2015 16:20:46 ]
ตัวอย่างคู่มือประชาชน(ฉบับร่าง)
[ 08-05-2015 14:16:32 ]
แจ้งเลขที่ใบอนุญาต สมอ. จำนวน 23 ฉบับ (เดือนเมษายน 58)
[ 01-05-2015 14:02:11 ]
แจ้งเลขที่ใบอนุญาต สมอ. จำนวน 44 ฉบับ (เดือนมีนาคม 58)
[ 03-04-2015 11:54:53 ]
แจ้งเลขที่ใบอนุญาต สมอ. จำนวน 375 ฉบับ (เดือนกุมภาพันธ์ 58)
[ 17-03-2015 10:53:09 ]
แจ้งเลขที่ใบอนุญาต สมอ. จำนวน 23 ฉบับ (เดือนมกราคม 58)
[ 25-02-2015 14:06:22 ]
แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนลักษณะ ขนาด และรูปแบบการตอกหมายเลขตัวรถ FORD , MAZDA
[ 16-01-2015 10:41:11 ]
แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนลักษณะ ขนาด และรูปแบบการตอกหมายเลขตัวรถ Toyota
[ 16-01-2015 10:40:46 ]
หน้าที่: [1][2][3][4][5][6][7][8]
 
 
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768