Untitled Document

 Untitled Document
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งนวัฒกรรมการควบคุม กำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย    พันธกิจ : ๑. จัดระเบียบ พัฒนา และส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ   ๒. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลให้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล   ๓. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน   ๔. กำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย   ๕. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ   ๖. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
แจ้งเลขที่ใบอนุญาต สมอ. จำนวน 7 ฉบับ (เดือนพฤษภาคม 57)
[ 12-06-2014 14:28:13 ]
การพิจารณาข้อร้องเรียนการเปลี่ยนเครื่องยนต์ (กรณีเครื่องยนต์ไม่มีหมายเลข)
[ 28-05-2014 14:40:10 ]
การปรับปรุงแก้ไขตำแหน่งหมายเลขเครื่องยนต์ของรถยนต์อีซูซู รุ่นปี2014
[ 20-05-2014 11:25:05 ]
หนังสือชี้แจงการจดทะเบียนรถยนต์ "โตโยต้าอัลฟาร์ด2.4ไฮบริด euro step4"
[ 07-05-2014 14:16:23 ]
แจ้งเลขที่ใบอนุญาต สมอ. จำนวน 23 ฉบับ (เดือนเมษายน 57)
[ 07-05-2014 14:12:22 ]
แจ้งเลขที่ใบอนุญาต สมอ. จำนวน 158 ฉบับ (เดือนกุมภาพันธ์ 57)
[ 07-05-2014 14:11:52 ]
การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ชนิดที่ล้อหน้าใช้ยางคู่
[ 25-04-2014 09:46:48 ]
สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ขอความร่วมมือตรวจสอบเอกสารการนำเข้า
[ 22-04-2014 12:18:21 ]
ขอความร่วมมือในการตรวจสอบรถยนต์
[ 13-03-2014 11:04:46 ]
แจ้งเลขที่ใบอนุญาต สมอ. จำนวน 100 ฉบับ
[ 07-01-2014 13:54:33 ]
หน้าที่: [1][2][3][4][5][6][7][8]
 
 
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768