Untitled Document

 Untitled Document
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งนวัฒกรรมการควบคุม กำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย    พันธกิจ : ๑. จัดระเบียบ พัฒนา และส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ   ๒. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลให้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล   ๓. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน   ๔. กำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย   ๕. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ   ๖. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ภาพข่าวกิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
ให้ความเห็นชอบแบบรถบรรทุกและรถโดยสาร บ.นิสสัน มอเตอร์
[ 19-08-2014 16:23:31 ]
แจ้งเลขที่ใบอนุญาต สมอ. จำนวน 24 ฉบับ (เดือนกรกฎาคม 57)
[ 07-08-2014 13:12:35 ]
วิธีปฎิบัติในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่เกิดอุบัติเหตุ 24 ก.ค. 2557
[ 01-08-2014 12:05:53 ]
การอนุญาตให้ทำการแก้ไขดัดแปลงรถยนต์ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
[ 29-07-2014 11:04:20 ]
แจ้งตำแหน่งหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถังรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น SR400
[ 24-07-2014 10:24:06 ]
การเปลี่ยนแปลงตัวอักษรการตอกเลขตัวรถของโตโยต้า ไฮเอช คอมมิวเตอร์ ดีเซล 3.0 ลิตร
[ 24-07-2014 10:21:50 ]
หนังสือเวียน เรื่อง ให้เพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบในการตรวจสภาพหรือตรวจสอบรถ
[ 16-07-2014 11:05:37 ]
การระบุลักษณะรถยนต์ isuzu mu-x ในคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
[ 02-07-2014 15:36:04 ]
แจ้งตำแหน่งหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถังรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
[ 26-06-2014 12:09:04 ]
แจ้งเลขที่ใบอนุญาต สมอ. จำนวน 7 ฉบับ (เดือนพฤษภาคม 57)
[ 12-06-2014 14:28:13 ]
หน้าที่: [1][2][3][4][5][6][7][8]
 
 
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768