Untitled Document

 Untitled Document
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย    พันธกิจ : 1. พัฒนาระบบควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย   2. พัฒนานวัตกรรมการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน และบังคับใช้กฎหมาย   3. พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพ และมีสำนึกรับผิดชอบ   4. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล   ค่านิยม : “ ONE DLT " เป้าหมายชัดเจน มีบูรณาการ งานโดดเด่น เน้นโทคโนโลยีดิจิทัล กำกับตามกฎหมาย โปร่งใส เป็นธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หนังสือเวียน เรื่อง การตรวจสภาพรถของผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูต
[ 20-08-2014 15:21:30 ]
ให้ความเห็นชอบแบบรถบรรทุกและรถโดยสาร บ.นิสสัน มอเตอร์
[ 19-08-2014 16:23:31 ]
แจ้งเลขที่ใบอนุญาต สมอ. จำนวน 24 ฉบับ (เดือนกรกฎาคม 57)
[ 07-08-2014 13:12:35 ]
วิธีปฎิบัติในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่เกิดอุบัติเหตุ 24 ก.ค. 2557
[ 01-08-2014 12:05:53 ]
การอนุญาตให้ทำการแก้ไขดัดแปลงรถยนต์ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
[ 29-07-2014 11:04:20 ]
แจ้งตำแหน่งหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถังรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น SR400
[ 24-07-2014 10:24:06 ]
การเปลี่ยนแปลงตัวอักษรการตอกเลขตัวรถของโตโยต้า ไฮเอช คอมมิวเตอร์ ดีเซล 3.0 ลิตร
[ 24-07-2014 10:21:50 ]
หนังสือเวียน เรื่อง ให้เพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบในการตรวจสภาพหรือตรวจสอบรถ
[ 16-07-2014 11:05:37 ]
การระบุลักษณะรถยนต์ isuzu mu-x ในคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
[ 02-07-2014 15:36:04 ]
แจ้งตำแหน่งหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถังรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
[ 26-06-2014 12:09:04 ]
หน้าที่: [1][2][3][4][5][6][7][8]
 
 
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768