Untitled Document

 Untitled Document
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งนวัฒกรรมการควบคุม กำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย    พันธกิจ : ๑. จัดระเบียบ พัฒนา และส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ   ๒. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลให้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล   ๓. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน   ๔. กำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย   ๕. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ   ๖. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ภาพข่าวกิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
การจดทะเบียนรถยนต์แก้ไขดัดแปลงตัวถังรถ TEANA เป็น MITSUOKA
[ 03-12-2013 12:18:43 ]
บ.นิสสัน ขอแจ้งเพิ่มแบบจดทะเบียนรถยนต์และหนังสือใบอนุญาต
[ 03-12-2013 12:19:39 ]
บ.คาวาซากิ แจ้งขอแก้ไข ซี.ซี. รถรุ่น EX300BEF (Ninja300)
[ 03-12-2013 12:14:25 ]
แจ้งเลขที่ใบอนุญาต สมอ. จำนวน 1,371ฉบับ
[ 13-11-2013 13:17:32 ]
แจ้งเวียนข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดและตอกเลขตัวรถของรถยนต์โตโยต้าวีออส 2556
[ 13-11-2013 11:48:41 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถที่นำเข้าจากต่างประเทศ
[ 18-10-2013 12:51:00 ]
แจ้งเลขที่ใบอนุญาต สมอ. จำนวน 817 ฉบับ
[ 08-10-2013 14:27:15 ]
แจ้งเวียนใบอนุญาต สมอ.ที่ คค 0415.5/ว.188
[ 21-08-2013 14:26:00 ]
แจ้งเวียนใบอนุญาต สมอ.ที่ คค 0415.5/ว.155
[ 25-07-2013 10:01:07 ]
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถและเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2555
[ 12-07-2013 14:42:49 ]
หน้าที่: [1][2][3][4][5][6][7][8]
 
 
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768