Untitled Document

 Untitled Document
หน้าหลัก งานตรวจสภาพรถยนต์ > [ กฏระเบียบเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ ]
   กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
บันทึกการตรวจสภาพรถ
รถขอจดทะเบียนเป็นประเภท...................... (รย...........) ลักษณะ................
ชนิดรถ......................................... แบบ.............. รุ่นปี ค.ศ. ......................
ที่
รายการที่ตรวจ
ผล
1.
เลขตัวรถ.....................................................................................................
ที่อยู่...........................................................................................................
..........
2.
ชนิดเครื่องยนต์...............................ชนิดเชื้อเพลิง.....................................
..........
3.
เลขเครื่องยนต์...........................................................................................
ที่อยู่...........................................................................................................
..........
4.
จำนวน...........สูบ..............ซี.ซี.............แรงม้า...................Kw
.................เพลา.......................ล้อ ยาง..............................เส้น
..........
5.
ห้ามล้อมือ    ห้ามล้อเท้า
..........
6.
ระบบเครื่องระงับเสียงและไอเสีย
ระดับเสียงของรถ..........................................เดซิเบล เอ
ปริมาณก๊าซ CO / ค่าควันดำ...........................%
ปริมาณก๊าซ HC..........................................ppm.
อุปกรณ์ขจัดมลพิษ ประเภท CATALYTIC CONVERTER
..........
7.
แตรสัญญาณ
..........
8.
เครื่องวัดความเร็วรถ
..........
9.
โคมไฟแสงพุ่งไกล โคมไฟแสงพุ่งต่ำ
..........
10.
โคมไฟเลี้ยว โคมไฟท้าย โคมไฟหยุด
..........
11.
โคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถ และโคมไฟอื่นๆ
..........
12.
เครื่องปัดน้ำฝน
..........
13.
กระจกกันลมหน้า - หลัง และส่วนอื่นที่เป็นกระจก ฟิล์มกรองแสงที่ติดกระจกกันลมแสงผ่านได้............%
..........
14.
ศูนย์ล้อหน้า
..........
15.
ระบบบังคับเลี้ยว และพวงมาลัย
..........
16.
ล้อและยาง
..........
17.
ถังเชื้อเพลิงและท่อส่ง
..........
18.
เครื่องล่าง
..........
19.
สีรถ...........................................................................
..........
20.
สภาพตัวถังและโครงรถ
..........
21.
ประตูและพื้นรถ
..........
22.
ขนาดสัดส่วนของรถ
..........
23.
ที่นั่ง จำนวนที่นั่ง..........................................คน
..........
24.
น้ำหนักรถ..........................................กก.
..........
25.
น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเพลา.........................................กก.
..........
26.
น้ำหนักรวม..........................................กก.
..........
27.
อื่นๆ................................................................................
  กระจกเงามองหลัง
  ขาตั้ง
  คลัตซ์และเกียร์ส่งกำลัง
  โซ่ขับและเฟืองขับ
  ที่พักเท้า
  บังโคลน
  แผ่นป้องกันความร้อนจากท่อไอเสีย
  แผ่นป้ายทะเบียน
  แผ่นสะท้อนแสง
  ฝาครอบโซ่
  รถพ่วงข้าง
  ระบบสตาร์ท
  ราวยึดเหนี่ยว
...............................................................................................................................................................................
รายการที่ไม่ต้องตรวจ
  อุปกรณ์ขจัดมลพิษ ประเภท CATALYTIC CONVERTER
  กระจกกันลมหน้า - หลัง และส่วนอื่นที่เป็นกระจก
  ควันดำ
  เครื่องปัดน้ำฝน
  น้ำหนักรถ
  ประตูและพื้นรถ
..........
สรุปผลการตรวจสภาพรถและข้อบกพร่อง
1. .........................................................................................
2. .........................................................................................
3. .........................................................................................
4. .........................................................................................
5. .........................................................................................

                 ผ่าน

                 ไม่ผ่าน


ลงชื่อ............................................ผู้วินิจฉัยผล
(...................................................................)

 ลิ้งค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ขั้นตอนการตรวจสภาพรถ กฏระเบียบเกี่ยวกับรถยนต์
  กฏระเบียบเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ กฏระเบียบที่เกี่ยวกับรถสามล้อ
  กฏระเบียบที่เกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ ข้อมูลรถดัดแปลง
  ราคาประเมิน ความรู้เกี่ยวกับรถ
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768