Untitled Document

Untitled Document
ข่าวสารเกี่ยวกับ ตรอ.
ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสภาพรถ และข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2555
[ 14-03-2013 10:15:19 ]
ประกาศกรมฯ เรื่อง แบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก หรือเครื่องมือที่ใช้ฯ พ.ศ.2555
[ 14-03-2013 10:13:40 ]
กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2555
[ 14-03-2013 10:11:39 ]
รายชื่อสถานตรวจสภาพรถเอกชนในกรุงเทพมหานคร
[ 13-01-2012 12:28:39 ]
Datd car inspection area 5
[ 26-09-2011 11:33:31 ]
การตรวจสภาพรถตาม กฎหมายรถยนต์
[ 27-07-2011 12:48:53 ]
รายชื่อสถานตรวจสภาพรถในเขตกรุงเทพมหานคร
[ 29-04-2011 09:32:04 ]
หน้าที่: [1][2][3][4]
© ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก
ส่วนตรวจสภาพรถยนต์ | กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เว็บไซต์จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ควรใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox 3.6.x ขึ้นไป
Best Resolution :1024 x 768